ฐานความช่วยเหลือเรื่องพืช

ใส่ความเห็น

       กลยุทธ์การแก้ไขปัญหา

1  วิเคราะห์หาปัญหาว่าเพราะอะไร

2   พิจารณาหาความสำคัญของปัญหาแล้วนำไปเชื่อมโยงกับธนาคารความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา

3   จากสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

Advertisements

ธนาคารความรู้เรื่องความคิดรวดยอด

ใส่ความเห็น

       พืช มี 2 ชนิด คือ พืชมีดอกและไม่มีดอก พืชมีการสืบพันธุ์คือ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

 และมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่ แสง ดิน น้ำหรือความชื้น

อากาศและอุณหภูมิ ปัจจัยเหล่านี้ช่วยในการสร้างอาหารของพืช เช่นการสังเคราะห์แสง การคาย  ออกซิเจน  และการดูดคาร์บอนไดออกไซด์ฯลฯ

ธนาคารความรู้เรื่องการสืบพันธุ์ของพืช

ใส่ความเห็น

การสืบพันธุ์ของพืช

การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก

  พืชมีดอกมีวิธีแพร่พันธุ์แตกต่างกัน  พืชดอกจะอาศัยดอกในการสืบพันธุ์  เรียกว่า การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

  และการสืบพันธุ์แบบโดยวิธีอื่นที่ไม่ต้องใช้ดอก เรียกว่า การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

ภาพการสืบพันธุ์ของพืชมีดอก

การสืบพันธุ์ของพืชไร้ดอก

       พืชไร้ดอกมีการสืบพันธุ์แบบต่างๆคือ  การแบ่งเซลล์

การแตกหน่อ การสร้างสปอร์

 

ภาพการสืบพันธุ์ของพืชไร้ดอก

ธนาคารความรู้เรื่องการสร้างอาหารของพืช

ใส่ความเห็น

   การสร้างอาหารของพืช

การสร้างอาหารของพืช เรียกว่า  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง   สารที่สำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง คือ   คลอโรฟิลล์

ซึ่งมีสีเขียวและมีอยู่ที่ใบของพืช  พืชจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นน้ำตาล

 และก๊าซออกซิเจนมีคลอโรฟิลล์เป็นตัวช่วยโดยคาร์บอนไดออกไซค์จะผ่านเข้าไปทางรูใบขณะที่รากดูดน้ำขึ้นมาน้ำตาลจะถูกเปลี่ยน

ไปเป็นแป้งสะสมไว้ที่ใบและลำเลียงไปสะสมตามส่วนต่างๆ ของพืช 

ภาพการสังเคราะห์แสงของพืช

ธนาคารความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงของพืช

ใส่ความเห็น

       แสง

 เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตมาก  เพราะแสงกระตุ้นการเจริญของปลายยอดและปลายราก

 เป็นปัจจัยในการสร้างอาหารของพืชในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  การปลูกพืชในที่ร่มแสงไม่เพียงพอ

จะเจริญเติบโตช้า

 

ภาพการดูดคายคลอโลฟิวซ์

        ดิน

 ปริมาณแร่ธาตุอาหารในดิน  ความเปรี้ยว  ความเค็ม  และความพรุนของดินต่างก็มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแร่ธาตุที่สำคัญ  ได้แก่ 

 ไนโตรเจน (N)  ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)

      น้ำหรือความชื้น    

 น้ำทำให้รากพืชสามารถดูดแร่ธาตุอาหารเข้าสู่ลำต้นลำเลียงแร่ธาตุและสารอาหารภายในลำต้น  ช่วยปรับอุณหภูมิช่วยให้ขบวนการต่างๆดำเนินไปได้

พืชจะแสดงอาการขาดน้ำออกมาอย่างชัดเจนด้วยการเหี่ยวเฉา

 

 อากาศและอุณหภูมิ  

     ก็จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกออกผลได้ดี  เช่น  แอปเปิลเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็น  ถ้านำมาปลูกในประเทศที่มีอากาศร้อน  

แอปเปิลก็จะไม่โตหรือถ้าโตก็ไม่ติดผล

 

ภาพการคายออกซิเจนของพืช

ธนาคารความรู้เรื่องส่วนประกอบของพืช

ใส่ความเห็น

   ส่วนประกอบต่างๆของพืช

       ราก     

 เป็นส่วนของพืชที่งอกออกจากเมล็ดก่อนส่วนอื่น และเจริญลงสู่ใต้ดิน

รากมีหน้าที่ยึดลำต้นให้ตั้งบนดิน ดูดน้ำและแร่ธาตุที่สะสมอยู่ในดินแล้วลำเลียงขึ้น

ไปยังส่วนต่างๆของพืช นอกจากนี้รากของพืชบางชนิดทำหน้าที่สะสมอาหาร   รากของพืชแบ่งเป็น  

2 พวก คือ รากแก้ว  กับรากฝอย
               รากแก้ว  เป็นรากที่งอกออกจากเมล็ดก่อนส่วนอื่น ในพืชบางชนิดรากแก้วจะเจริญต่อไป

มีขนาดใหญ่และยาวกว่ารากอื่นๆ และมีรากแขนงแตกออกมาจากรากแก้ว
               รากฝอย   เป็นรากเส้นเล็กๆมากมายขนาดโตสม่ำเสมอกัน  ไม่เรียวลงที่ปลายอย่างรากแก้ว

  งอกออกจากรอบๆ โคนต้นแทนรากแก้วที่หยุดเติบโต

  ลำต้น      

 เป็นส่วนของพืชที่อยู่ต่อจากรากขึ้นมา พืชส่วนมากจะมีลำต้นอยู่บนดิน แต่พืชบางชนิดมี

ลำต้นอยู่ใต้ดิน  ลำต้นประกอบด้วยข้อ  ปล้อง และตา  ลำต้นมีหน้าทีชูก้าน  ใบ  และดอกให้ได้รับแสงแดด

  เป็นทางลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ  และลำต้นบางชนิดสะสมน้ำและอาหาร

  ใบ         

  เป็นส่วนของพืชที่เจริญเติบโตยื่นออกมาทางข้างของลำต้น  มีลักษณะแบน  มีสีเขียว  

ใบจะมีเส้นใบซึ่งมี  2  ลักษณะ  คือ
             1.  เส้นใบขนาน
             2.  เส้นใบเป็นร่างแห

ดอก        

 เป็นส่วนของพืชที่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์  ดอกโดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนต่างๆ  

  ดังนี้คือ  กลีบเลี้ยง  กลีบดอก  เกสรตัวผู้  เกสรตัวเมีย  ก้านดอก  และฐานรองดอก
           

 

ผล           

  เป็นส่วนที่เจริญมาจากรังไข่หลังจากดอกได้รับการผสมแล้ว  ผนังรังไข่ชั้นนอกสุด

 เจริญเป็นเปลือกของผล  เปลือกของผลไม้บางชนิดอ่อนนุ่ม เช่น  องุ่น  บางชนิดอาจหนา

และแข็งมาก เช่น  ผลมะพร้าว  ถัดจากเปลือกเข้าไปเป็นชั้นของเนื้อซึ่งอาจอ่อนนุ่มหรือแข็งแห้ง

  ผลไม้ที่มีเนื้อนุ่มเรียกผลสด  ส่วนผลไม้ที่มีเนื้อแห้งเรียนผลแห้ง

ธนาคารความรู้เรื่องชนิดของพืช

ใส่ความเห็น

 พืช        เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหญ่ประเภทหนึ่งประกอบด้วยไม้ยืนต้น ไม้ดอก พืชล้มลุก และเฟิร์นพบ

ได้ทั้งบนบกและในน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตที่เนื้อเยื่อส่วนใหญ่ประกอบด้วยหลายเซลล์ นิวเคลียสมีผนังเซลล์

ห่อหุ้ม เคลื่อนที่ไม่ได้ ไม่มีอวัยวะเกี่ยวกับความรู้สึก มีคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารสีเขียว

ช่วยในการสังเคราะห์แสง นอกจากนี้ยังมี  ลักษณะพิเศษที่ต่างไปจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น คือ

การสังเคราะห์แสง

    พืชมีมากมายหลายชนิด พืชแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันหลายประการถึงแม้พืชแต่ละชนิด

จะมีลักษณะแตกต่างกัน  แต่พืชเหล่านี้ก็มีลักษณะบางประการที่เหมือนกันด้วย ดังนั้นจึงสามารถ

ใช้ลักษณะที่เหมือนกันของพืชเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพืช เพื่อทำให้ง่ายต่อการศึกษาเกี่ยว

กับการดำรงชีวิตของพืช เราสามารถจำแนกพืชออกเป็น  2  พวกใหญ่  ได้ดังนี้

       1.  พืชมีดอก       คือ  พืชที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีส่วนของดอกสำหรับใช้ในการผสมพันธุ์

เพื่อให้เกิดเป็นพืชต้นใหม่  พืชมีดอกจัดเป็นพืชชั้นสูง  เพราะมีส่วนประกอบสำคัญๆ คือ  ราก ลำต้น

 ใบ ดอก ผล  และเมล็ด  เช่น  กุหลาบ  กล้วยไม้  ชบา  ทานตะวัน  มะม่วง  ชมพู่

      2.  พืชไม่มีดอก         หรือพืชไร้ดอก  คือ  พืชที่ไม่มีดอกเลย  ตลอดการดำรงชีวิต ไม่ว่า

จะเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็ตาม พืชจำพวกนี้จึงไม่มีดอกสำหรับใช้ในการผสมพันธุ์  แต่จะสืบพันธุ์

โดยการสร้างสปอร์ซึ่งจะงอกเป็นต้นใหม่ได้  เช่น  เฟิร์น เห็ด  สน  ปรง  ผักกูด  ผักแว่น

Older Entries