แหล่งที่มาของอาหาร

      มนุษย์ สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างในการดำรงชีวิต หรือที่เรียกว่า ปัจจัยสี่ ได้แก่

ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค

      อาหาร คือ ของกิน สิ่งที่เรารับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย ได้แก่ ข้าว อาหารหลักของชาวเอเชีย ขนมปัง

อาหารหลักของชาติแถบยุโรป ผัก ผลไม้ต่างๆ ดังนั้นเรา จึงจำเป็นต้องเลือกรับประทานให้ถูกสัดส่วน เหมาะสมกับวัย

 อาหารที่ได้จากพืช

  อาหารที่ได้จากพืช จะแบ่งตามลักษณะการบริโภคได้ 2 ลักษณะคือ
การบริโภคโดยตรง    เช่น ผักต่างๆ ผลไม้ ส้ม แตงโม ลำไย มะพร้าว มะนาว

การแปรรูปก่อนการบริโภค ได้แก่ แป้ง วุ้นเส้น เต้าหู้ แยม น้ำตาล ขนมต่างๆ ที่ทำมาจากแป้ง

 

อาหารที่ได้จากสัตว์

อาหารที่มาจากสัตว์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ น้ำมัน เนย นม

 

อาหารที่ไม่ได้จากพืชและสัตว์

  อาหารที่ไม่ได้มาจาก พืชและสัตว์ ได้แก่ น้ำ สารปรุงแต่งอาหารน้ำส้ม สีผสมอาหาร

 

Advertisements