พืช มี 2 ชนิด คือ พืชมีดอกและไม่มีดอก พืชมีการสืบพันธุ์คือ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

 และมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่ แสง ดิน น้ำหรือความชื้น

อากาศและอุณหภูมิ ปัจจัยเหล่านี้ช่วยในการสร้างอาหารของพืช เช่นการสังเคราะห์แสง การคาย  ออกซิเจน  และการดูดคาร์บอนไดออกไซด์ฯลฯ

Advertisements