การสืบพันธุ์ของพืช

การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก

  พืชมีดอกมีวิธีแพร่พันธุ์แตกต่างกัน  พืชดอกจะอาศัยดอกในการสืบพันธุ์  เรียกว่า การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

  และการสืบพันธุ์แบบโดยวิธีอื่นที่ไม่ต้องใช้ดอก เรียกว่า การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

ภาพการสืบพันธุ์ของพืชมีดอก

การสืบพันธุ์ของพืชไร้ดอก

       พืชไร้ดอกมีการสืบพันธุ์แบบต่างๆคือ  การแบ่งเซลล์

การแตกหน่อ การสร้างสปอร์

 

ภาพการสืบพันธุ์ของพืชไร้ดอก

Advertisements