กลยุทธ์การแก้ไขปัญหา

1  วิเคราะห์หาปัญหาว่าเพราะอะไร

2   พิจารณาหาความสำคัญของปัญหาแล้วนำไปเชื่อมโยงกับธนาคารความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา

3   จากสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

Advertisements