พืช        เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหญ่ประเภทหนึ่งประกอบด้วยไม้ยืนต้น ไม้ดอก พืชล้มลุก และเฟิร์นพบ

ได้ทั้งบนบกและในน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตที่เนื้อเยื่อส่วนใหญ่ประกอบด้วยหลายเซลล์ นิวเคลียสมีผนังเซลล์

ห่อหุ้ม เคลื่อนที่ไม่ได้ ไม่มีอวัยวะเกี่ยวกับความรู้สึก มีคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารสีเขียว

ช่วยในการสังเคราะห์แสง นอกจากนี้ยังมี  ลักษณะพิเศษที่ต่างไปจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น คือ

การสังเคราะห์แสง

    พืชมีมากมายหลายชนิด พืชแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันหลายประการถึงแม้พืชแต่ละชนิด

จะมีลักษณะแตกต่างกัน  แต่พืชเหล่านี้ก็มีลักษณะบางประการที่เหมือนกันด้วย ดังนั้นจึงสามารถ

ใช้ลักษณะที่เหมือนกันของพืชเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพืช เพื่อทำให้ง่ายต่อการศึกษาเกี่ยว

กับการดำรงชีวิตของพืช เราสามารถจำแนกพืชออกเป็น  2  พวกใหญ่  ได้ดังนี้

       1.  พืชมีดอก       คือ  พืชที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีส่วนของดอกสำหรับใช้ในการผสมพันธุ์

เพื่อให้เกิดเป็นพืชต้นใหม่  พืชมีดอกจัดเป็นพืชชั้นสูง  เพราะมีส่วนประกอบสำคัญๆ คือ  ราก ลำต้น

 ใบ ดอก ผล  และเมล็ด  เช่น  กุหลาบ  กล้วยไม้  ชบา  ทานตะวัน  มะม่วง  ชมพู่

      2.  พืชไม่มีดอก         หรือพืชไร้ดอก  คือ  พืชที่ไม่มีดอกเลย  ตลอดการดำรงชีวิต ไม่ว่า

จะเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็ตาม พืชจำพวกนี้จึงไม่มีดอกสำหรับใช้ในการผสมพันธุ์  แต่จะสืบพันธุ์

โดยการสร้างสปอร์ซึ่งจะงอกเป็นต้นใหม่ได้  เช่น  เฟิร์น เห็ด  สน  ปรง  ผักกูด  ผักแว่น

Advertisements