ส่วนประกอบต่างๆของพืช

       ราก     

 เป็นส่วนของพืชที่งอกออกจากเมล็ดก่อนส่วนอื่น และเจริญลงสู่ใต้ดิน

รากมีหน้าที่ยึดลำต้นให้ตั้งบนดิน ดูดน้ำและแร่ธาตุที่สะสมอยู่ในดินแล้วลำเลียงขึ้น

ไปยังส่วนต่างๆของพืช นอกจากนี้รากของพืชบางชนิดทำหน้าที่สะสมอาหาร   รากของพืชแบ่งเป็น  

2 พวก คือ รากแก้ว  กับรากฝอย
               รากแก้ว  เป็นรากที่งอกออกจากเมล็ดก่อนส่วนอื่น ในพืชบางชนิดรากแก้วจะเจริญต่อไป

มีขนาดใหญ่และยาวกว่ารากอื่นๆ และมีรากแขนงแตกออกมาจากรากแก้ว
               รากฝอย   เป็นรากเส้นเล็กๆมากมายขนาดโตสม่ำเสมอกัน  ไม่เรียวลงที่ปลายอย่างรากแก้ว

  งอกออกจากรอบๆ โคนต้นแทนรากแก้วที่หยุดเติบโต

  ลำต้น      

 เป็นส่วนของพืชที่อยู่ต่อจากรากขึ้นมา พืชส่วนมากจะมีลำต้นอยู่บนดิน แต่พืชบางชนิดมี

ลำต้นอยู่ใต้ดิน  ลำต้นประกอบด้วยข้อ  ปล้อง และตา  ลำต้นมีหน้าทีชูก้าน  ใบ  และดอกให้ได้รับแสงแดด

  เป็นทางลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ  และลำต้นบางชนิดสะสมน้ำและอาหาร

  ใบ         

  เป็นส่วนของพืชที่เจริญเติบโตยื่นออกมาทางข้างของลำต้น  มีลักษณะแบน  มีสีเขียว  

ใบจะมีเส้นใบซึ่งมี  2  ลักษณะ  คือ
             1.  เส้นใบขนาน
             2.  เส้นใบเป็นร่างแห

ดอก        

 เป็นส่วนของพืชที่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์  ดอกโดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนต่างๆ  

  ดังนี้คือ  กลีบเลี้ยง  กลีบดอก  เกสรตัวผู้  เกสรตัวเมีย  ก้านดอก  และฐานรองดอก
           

 

ผล           

  เป็นส่วนที่เจริญมาจากรังไข่หลังจากดอกได้รับการผสมแล้ว  ผนังรังไข่ชั้นนอกสุด

 เจริญเป็นเปลือกของผล  เปลือกของผลไม้บางชนิดอ่อนนุ่ม เช่น  องุ่น  บางชนิดอาจหนา

และแข็งมาก เช่น  ผลมะพร้าว  ถัดจากเปลือกเข้าไปเป็นชั้นของเนื้อซึ่งอาจอ่อนนุ่มหรือแข็งแห้ง

  ผลไม้ที่มีเนื้อนุ่มเรียกผลสด  ส่วนผลไม้ที่มีเนื้อแห้งเรียนผลแห้ง

Advertisements